Verkkosivun käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Tämän verkkosivuston (lmand.fi) tarkoitus on esitellä Lahtinen & Mantere Oy:n toimintaa sekä palvella yrityksen asiakkaita ja yrityksestä sekä sen markkinoinnista kiinnostuneita. Sivuston jatkokehitystä ja käyttäjäkokemuksen parantamista varten seuraamme sivuston liikennettä ja käyttöä.

Jos et hyväksy yllä kuvattua käyttötarkoitusta, älä jatka sivuston käyttöä.

Copyright ja tekijänoikeus

Kaikki näillä verkkosivulla esitetyt sisällöt ovat tekijänoikeuslakien alaisia. Sivuilla esiintyvää tekstiä, kuvia, grafiikkaa tai videoita ei saa jäljentää, muokata, välittää edelleen tai julkaista kokonaisuudessaan tai osittain missään muodossa tai tarkoituksessa ilman Lahtinen & Mantereen kirjallista lupaa.

Evästeiden käyttö

Verkkosivusto lmand.fi saattaa asettaa evästeitä tietokoneellesi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla tunnistamme internetselaimesi siirtyessäsi sivulta toiselle. Evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja.

Tietoyhteiskuntakaaren 205 § mukaisesti evästeiden tallentamiseen tulee olla käyttäjän suostumus. Katsomme suostumuksen annetuksi, mikäli selaimen asetuksissa on sallittu evästeiden asettaminen. Evästeistä kieltäytyminen saattaa heikentää sivuston käyttöä tai aiheuttaa sivuston muuttumisen kokonaan tai osittain toimimattomaksi.

Käytämme evästeitä kävijöiden analysointiin ja seuraamiseen verkkosivujemme sisällä. Lisäksi käytämme evästeitä kohdentaaksemme sivuilla kävijöille mainontaa heidän vieraillessaan muilla verkkosivuilla (nk. kohdennusevästeet).

Katso lisätietoja evästeistä Viestintäviraston sivulta.

Sosiaaliset laajennukset

Verkkosivuillamme käytetään sosiaalisen median jakotoimintoja, joiden avulla verkkosivujemme sisältöä voi jakaa sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook ja Twitter). Nämä toiminnot ovat kolmannen osapuolen ylläpitämiä ja niiden sisällöt latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, eivätkä ne ole osa Lahtinen & Mantereen verkkosivua. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § sekä EU:n Yleisen Tietosuoja-asetuksen EU:n (EU) 679/2016 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 23.04.2018. Viimeisin muutos 26.04.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Lahtinen & Mantere Oy
Y-tunnus: FI18987704
Tykistökatu 2, 20520 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Patrik Liljebäck
patrik.liljeback@lmand.fi
+358 50 468 7922

3. Rekisterin nimi

Loveletter uutiskirje

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteriin tallennetaan yrityksen uutiskirjeen tilaajien yhteystiedot. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan uutiskirjeen toimittamista ja jatkokehitystä varten.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti tarve sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Lahtinen & Mantereen työntekijät, joiden toimenkuvaan kuuluu uutiskirjeen tilausten käsittely. Rekisteriin tallennetut tiedot eivät ole laajasti saatavilla yrityksen sisällä eikä sen ulkopuolella.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin tallennetaan kustakin uutiskirjeen tilaajasta seuraavat henkilötiedot:

  • Sähköpostiosoite
  • Asema yrityksessä (vapaaehtoinen)
  • Edustamansa yrityksen toimiala

Tietoja säilytetään rekisterissä kunnes tilaaja peruu uutiskirjeen tilauksen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja luovutukset

Asiakastietojen lähteenä on uutiskirjeen tilaajien itsensä verkkolomakkeella antamat tiedot.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia, esim. tietojen vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan EU-US Privacy Shield –tietosuojaperiaatteita tai muuta henkilötietolainsäädännön hyväksymää perustetta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Säilytettäessä rekisteritietoja Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n Yleisessä Tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n Yleisen Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n Yleisessä Tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).